คณะผู้บริหาร

นายสุรพงศ์ อินทรสถาพร และนางทิพวรรณ อินทรสถาพร
ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรพงศ์ อินทรสถาพร
ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน

นางบุศย์รินทร์ สงวนสัตย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอัครเดช อินทรสถาพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ รัตนชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพรพรรณ อินทรสถาพร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา