ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ทุกระดับชั้น)
เปิดภาคเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ทุกระดับชั้น)
นักเรียน
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดภาคเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2564
นักเรียน
14 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3
เวลา 9.00 - 10.30 น.
ชุดนักเรียน
14 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เวลา 10.00 - 11.30 น.
ชุดนักเรียน
05 พ.ค. 64 ถึง 07 พ.ค. 64 มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ทถกระดับชั้น)
มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ช่วงที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ทถกระดับชั้น)
23 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนสามารถเช็คผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน www.archara.ac.th
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่งกายชุดนักเรียน เพื่อรับใบ ปพ.1:ป ณ ลานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป
ชุดนักเรียน ลานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว ศูนย์ศิลป์บ้านดิน อนุบาลอัจฉรา
19 เม.ย. 64 ถึง 23 เม.ย. 64 มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ทถกระดับชั้น)
มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ช่วงที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ทถกระดับชั้น)

ห้องธุรการ แผนกประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา